About Institute of Gadaa Studies

Mission

The mission of the IGS is to facilitate, support and galvanize the efforts of all stakeholders towards individual and collaborative research, education, training, and community service on Gadaa System.

Vision

Vibrant research and academic institution on Gadaa System that is recognized at national, continental and international level.

Director

reta

Reta Duguma (PhD)

Haramaya University Institute of Gadaa Studies

Haramaya University Institute of Gadaa Studies (IGS) is an academic institution dedicated to promoting the highest standards of research, education, and community engagement/services on all aspects of Gadaa System

Motto

Building the Basis for Development

Institute of Gadaa Studies Staff

Values

Goal-orientedness high and consistent commitment towards achieving the Institute’s mission and its long-term strategic objectives;

  • Enhancing knowledge-focused mentality and culture:
  • high commitment to changing individuals as well as groups and organizations’ thinking and attitude through building solid knowledge and understanding;
  • Academic freedom: promoting the right to free expression and exchange of ideas, taking into account the responsibilities associated with these rights;
  • Collaboration and partnership: being a trustworthy partner in building the culture of cooperation, coordination, education, research and outreach programs;
  • Justice: promoting respect, equality, impartiality, inclusiveness, indiscrimination, ethicality and rights in all contexts;
  • Accountability: taking responsibility for decision-making processes and actions of the Institute, being accountable to each other and the public;
  • Objectivity and Integrity: striving to provide reliable, objective, complete and evidence-based output and to maintain integrity, honesty and standards of probity;
  • Empowerment: fostering legitimate groups’ and individuals’ greater initiatives by involving them in knowledge development processes and by respecting their mentality, attitude and capabilities;
  • Good governance: governing and managing people, resources and opportunities fairly and transparently to attain sustained success and viability, including through providing staff stable and attractive working environments.
  • Diversity:respecting diversity of languages, cultures, views/outlooks and ideas.

Administrative and Governance Structure

 

The IGS shall be an advanced, full-fledged academic institute dedicated to teaching, research, and community engagement. It will actively be linked with administrative offices and colleges across the University. It will also have a horizontal linkage with relevant Oromia sectoral bureaus.The Institute of Gadaa Studies has the following administrative and governance structure:

picture-of-gada

Resources

Dhaabbata Qorannoo Gadaa

Dhaabbanni Qorannoo Gadaa Yuunivarsiitii Haramaayaa, dhaabbata barnootaa kallattii Sirna Gadaa hunda irratti qorannoo,
barnootaafi tajaajiloota hawaasaa sadarkaa qulqullinni isaa ol’aanaa ta’e qabu guddisuuf hojjatuudha.
Mul’ata, Ergamaafi Sonoota Dhaabbata Qorannoo Gadaa
Mul’ata
Mul’atni Dhaabbata Qorannoo Gadaa, dhaabbata Sirna Gadaa irratti qorannoofi barnoota sadarkaa biyyoolessaa,
sadarkaa ardiifi addunyaa irratti fudhatamummaa qabu ta’uudha.
Ergama
Ergamni Dhaabbata Qorannoo Gadaa tattaaffiiwwan qooda fudhattootni hundi Sirna Gadaa irratti gama qorannoo,
barnootaafi tajaajiloota hawaasaa dhuunfaafi gamtaatiin taasisaniif haala mijeessuu, gargaaruufi sissi’eessuudha.
Sonoota
2. Dhaabbatni Qorannoo Gadaa sonoota ijoo armaan gadiitiif kan dhaabbateedha:
Akeeka/kaayyoo Bu’ureeffatuu isaa: ergama dhaabbatichaafi kaayyoowwan isaa kan yeroo dheeraa galmaan gahuuf murannoo ol’aanaafi dhaabbataa ta’e/kan hin jijjiiramne qaba.
Ilaalcha Beekumsa-bu’ureeffateefi Aadaa Fooyyessuu: murannoo ol’aanoo ta’e kan karaa beekumsaafi hubannoo cimaa ijaaruutiin yaadaafi ilaalcha namoota dhuunfaa akkasumas gareewwaniifi dhaabbilee jijjiiraniin;
Bilisummaa Barnootaa: mirga bilisa ta’anii waa ibsatuufi yaadota wal jijjiiruu jajjabeessuu, dirqamoota mirgoota kanneeniin wal qabatan xiyyeeffannoo keessa galchuu;
Gamtoominaafi Michooma: Collaboration and partnership: aadaa walgargaarsaa, qindeessummaa, barnootaa, qorannoofi sagantaaleen bakka hunda gahuu danda’u amanamummaan ijaaruu keessatti
Haqa: galuumsota hunda keessatti kabajaa, walqixxummaa, al-loogummaa
impartiality
hunda-hammattummaa, safuufi mirgoota jajjabeessuu;
Itti gaafatamummaa: adeemsotaa murti kenniinsaafi gochoota dhaabbatichaatiif itti gaafatamummaa fudhachuu, waliifi ummataaf itti gaafatamummaa fudhachuu;
Kaayyo-Qabeessummaafi Amanamummaa: bu’aa amanamaa ta’e, kan kaayyoo irratti hundaa’e, kan guutuu ta’eefi ragaa irratti hundaa’e dhiheessuuf yaaluufi; sirrummaa amanamummaa, dhugummaafi sadarkaalee cimsuudhaaf/itti fufsiisuudhaaf yaaluu.
Aangessuu: gareewwanii seera qabeessa ta’aniifi kaka’uumsota ol’aanoo namoota dhuunfaa, adeemsota guddina beekumsaa keessatti isaan hirmaachisuuniifi yaada sammuu isaanii, ilaalchaafi dandeettiiwwan isaanii kabajuudhaan isaan guddisuu;
Bulchiinsa Gaarii: milkaa’ina itti fufiinsa qabuufi hojjatamuu danda’u bira gahuudhaaf iftoominaan ummata, qabeenyotaafi carraalee too’achuufi bulchuu.
Garaagarummaa: garaagarummaa afaanotaa, aadaalee, ilaalchotaafi yaadotaa kabajuu.

Afran Kello Hall

P.O.Box: 138, Dire Dawa, Ethiopia

Mobile number: +251911560852

Office Number: +251258670018

retaduguma21@gmail.com