Linkage

የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን የጤና አገልግሎት ፕሮግራም ተጀመረ።

በሐረር ከተማ የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን እንክብካቤ ማሻሻያ የጤና አገልግሎት ፕሮግራም ተጀመረ። በሐረር ከተማ የድንገተኛና ጽኑ ህሙማን እንክብካቤ ማሻሻያ የጤና አገልግሎት ፕሮግራም ተጀመረ። ፕሮግራሙ ሐረርን ጨምሮ በምስራቁ የሀገሪቱ ክፍል በተቆራረጠ ሁኔታ […]