Caasaa Bulchiinsaafi Hooggansaa

 

green light
Caasaa Bulchiinsaafi Hooggansaa
green light
Dhaabbatni Qorannoo Gadaa, dhaabbata barnootaa ol’aanaa ta’ee, kan guutumatti guddatee barnoota, qorannoofi hirmaannaa hawaasaa irratti hojjatuudha. Biiroolee Bulchiinsaafi Kolleejjiiwwan Yuunivarsiitii Haramaayaa keessa jiraniin walitti dhufeenya cimaa kan qabaatuudha. Kana malees, biiroolee Oromiyaa barbaachisoo ta’an waliin walitti hidhatiinsa dalgaa kan qabaatuudha. Gabaabumatti, Dhaabbatni Qorannoo Gadaa, Caasaa Bulchiinsaafi Hooggansaa armaan gadii kana kan qabuudha.